Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Pravilnik

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ur.l.RS št.87/2001), Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l.RS št.29/2003) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 59/99, 57/2001 in 59/2001) je Svet Cankarjeve knjižnice Vrhnika na svoji seji, dne 11.06.2014,  sprejel naslednji

PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA
CANKARJEVE KNJIŽNICE VRHNIKA

A. UVODNE DOLOČBE

Splošno

1. člen

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice (v nadaljevanju: pravilnik) ureja odnose med CANKARJEVO KNJIŽNICO VRHNIKA (v nadaljevanju: knjižnica), uporabniki in člani knjižnice.

Določa etiko poslovanja, medsebojne pravice in dolžnosti knjižnice, uporabnikov in članov knjižnice, dostopnost in pogoje uporabe knjižnice, časovne in druge omejitve pri izposoji gradiva, storitvah in uporabi knjižnice, nadalje jezik poslovanja ter vrste in cenik storitev.

Organiziranost knjižnice

2. člen

Knjižnica  je splošna knjižnica. Ima gradivo za mladino in odrasle. Dolžnost knjižnice je zadovoljevati informacijske, kulturne, izobraževalne in razvedrilne potrebe uporabnikov in članov. Knjižnica ima osrednjo enoto in dislocirano enoto: Krajevna knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica (v nadaljevanju: enota Borovnica).

B. ETIKA POSLOVANJA

3. člen

Etika poslovanja v obsegu knjižnice se presoja po splošnih bibliotekarskih normah.

Knjižnica, člani in uporabniki knjižničnih storitev in opreme se morajo ravnati po zakonskih predpisih o avtorskih in sorodnih pravicah, o zaščiti podatkov, zlasti osebnih, o varstvu zdravja pri delu, o pravici informiranja ter po drugih ustavnih in zakonskih določbah.

4. člen

Knjižnica ima  knjigo pritožb in pohval.

Če uporabniki oz. člani s pritožbo v to knjigo ne dosežejo želenega, lahko vložijo pritožbo direktorju knjižnice, končno pa se lahko pritožijo še na Svet knjižnice. Odgovor na pritožbo z obrazložitvijo je treba posredovati v  najkrajšem možnem času.

C. MEDSEBOJNE PRAVICE IN DOLŽNOSTI KNJIŽNICE, UPORABNIKOV IN ČLANOV KNJIŽNICE

5. člen

Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice.

Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico.

6. člen

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
 • medknjižnično izposojo,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici,
 • preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • rezerviranje knjižničnega gradiva,
 • uporabo tehnične opreme namenjene uporabnikom,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • dostop do dejavnosti in prireditev.

7. člen

Brezplačne osnovne storitve:

 • izposoja, dostop in uporaba gradiva: dostop do knjižničnega gradiva, njegova uporaba v prostorih knjižnice ter izposoja na dom in v čitalnico; seznanjanje z novostmi; rezerviranje gradiva; dostop in uporaba splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti; dostop in uporaba zakupljenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov – v skladu s pogodbenimi določili in viri financiranja
 • posredovanje enostavnih informacij o gradivu in iz gradiva, ki so v lasti knjižnice
 • informiranje uporabnikov o poslovanju in organiziranosti knjižnice, izdajanje informativnih publikacij v tiskani in elektronski obliki
 • usposabljanje uporabnikov za samostojno iskanje informacij o gradivu knjižnice in drugem dostopnem gradivu, za uporabo vzajemnega kataloga in drugih katalogov knjižnice, za uporabo tehničnih pripomočkov, ki so v javni uporabi v prostorih knjižnice.
 • uporaba interneta : časovna omejitev na 30 minut
 • prireditve za promocijo svojih knjižničnih zbirk in svojih storitev.

Dodatne storitve, ki jih je treba plačati:

 • članarina
 • vpisnina
 • zamudnina
 • opomini
 • nadomestna izkaznica
 • fotokopije
 • tiskanje
 • skeniranje
 • disketa, CD-R
 • stroški pošiljanja gradiva
 • stroški obveščanja o iskanem gradivu
 • enkratna izposoja gradiva za nečlane
 • odškodnina za poškodovano ali izgubljeno gradivo

8. člen

V knjižnici je naslednje knjižnično gradivo (v nadaljevanju: gradivo):

 • knjižno gradivo:

* monografske in serijske publikacije (knjige, brošure, časniki, časopisi, almanahi, koledarji, zborniki, diplomska dela, standardi itd.),

 • neknjižno gradivo:

* kartografsko, slikovno in rokopisno gradivo, glasbeni in drobni tiski idr.

* avdiovizualno gradivo: (gramofonske plošče, zvočne kasete, CD romi, DVD romi, videoposnetki, CD plošče, videokasete ipd.),

* računalniški katalogi (AIK, UDK, naslovni, geselni, ipd.),                                                       

* igrala.

9. člen

Poškodovano ali izgubljeno gradivo morajo uporabniki nadomestiti  z enakim novim ali plačati  dvakratno tržno ceno le tega.

Za uničeno ali izgubljeno gradivo, ki ima za knjižnico posebno vrednost in ga ni mogoče nadomestiti, uporabnik plača najmanj trikratno povprečno ceno podobnega gradiva na tržišču.

10. člen

Člani in uporabniki knjižnice so dolžni ravnati v skladu s tem pravilnikom, tako da:

 • se primerno vedejo v knjižničnih prostorih (niso agresivni do bralcev, knjižničnih delavcev in opreme; upoštevajo red in tišino v čitalnicah);
 • za mladoletne pri tem prevzemajo vso odgovornost starši ali njihovi odrasli spremljevalci,
 • prtljago odložijo ob izposojevalnih pultih oz. obešalnikih, kjer ti so,
 • odgovorno in skrbno ravnajo z izposojenim gradivom,
 • ob prevzemu knjižnično gradivo pregledajo in opozorijo knjižničarja na morebitne poškodbe, sicer sami odgovarjajo za škodo,
 • gradiva ne izposojajo naprej,
 • upoštevajo navodila zaposlenih v knjižnici,
 • ne uporabljajo mobilnih telefonov,
 • ne vstopajo z rolkami,
 • ne vozijo v knjižnico koles in koles z motorji,
 • ne vstopajo v spremstvu domačih živali, razen ko gre za opremljene vodniške pse,
 • v prostorih knjižnice ne kadijo in ne uživajo hrane in pijače,
 • ne vstopajo v delovna območja zaposlenih,
 • se ne zadržujejo v knjižničnih prostorih izven obratovalnega časa knjižnice
 • sodelujejo v morebitnih posredovalnih akcijah

11. člen

Zaposleni v knjižnici imajo pravico odstraniti iz knjižnice osebo, ki se ne ravna po pravilih iz prejšnjega člena tega pravilnika.

Č. DOSTOPNOST IN POGOJI UPORABE KNJIŽNICE

12. člen

Čitalnico lahko obiskujejo tudi uporabniki, ki niso člani knjižnice, kjer poleg prebiranja časnikov in časopisja, po predhodnem dogovoru s knjižničarjem, uporabljajo tudi študijsko in drugo gradivo ter internet.

Člani knjižnice pa si lahko izposodijo gradivo na dom in imajo pravico:

 • do vseh osnovnih in brezplačnih osnovnih storitev, ki jih zagotavlja knjižnica ter
 • do sooblikovanja knjižnične ponudbe; svoje predloge ustno ali pisno sporočajo knjižničarjem.

13. člen

Član knjižnice lahko postane vsak uporabnik s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Z vpisom mladoletnih oseb se morajo strinjati starši, oziroma skrbniki, ki tudi podpišejo vpisnico.

14. člen

Ob vpisu novi član podpiše izjavo o pristopu k članstvu knjižnice (fotokopija vpisnice je dodatek temu pravilniku), ter dobi člansko izkaznico.

Člani, mlajši od 15 let, si lahko izposojajo gradivo za mladino, ostalo gradivo pa si lahko izposojajo le s pisnim ali ustnim dovoljenjem staršev.

15. člen

Osebni podatki članov, pridobljeni pri vpisu, se smejo uporabljati samo za knjižnične potrebe. Knjižnica je dolžna osebne podatke članov, vključno s podatki o izposojenem gradivu, varovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

16. člen

Član si lahko izposoja knjižnično gradivo ali koristi druge usluge knjižnice le s člansko izkaznico knjižnice, ki je enaka za osrednjo enoto na Vrhniki in za dislocirano enoto v Borovnici.

Za zlorabo izkaznice je odgovoren lastnik. Člansko izkaznico lahko uporablja le član, na katerega se izkaznica, ki je neprenosljiva, glasi. Če knjižničar utemeljeno dvomi o identiteti prinašalca izkaznice, lahko zahteva njegovo dodatno identifikacijo.

Strošek za nadomestilo izgubljene izkaznice krije član sam. O izgubljenem gradivu ali izkaznici mora član takoj obvestiti  knjižnico. Spremembo osebnih podatkov (priimek, naslov, zaposlitev) mora član posredovati ob prvem naslednjem obisku knjižnice.

D. ČASOVNE IN DRUGE OMEJITVE PRI IZPOSOJI GRADIVA,
STORITVAH IN UPORABI KNJIŽNICE

17. člen

Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za člane in uporabnike knjižnice. Objavljen je na vidnem mestu na vhodu v knjižnico.

Obratovalni čas je določen v poslovniku, ki ga potrdi Svet knjižnice in je priloga temu pravilniku.

18. člen

Priročnega, domoznanskega in arhivskega gradiva ter zadnjih številk periodike knjižnica ne izposoja na dom.

19. člen

V kolikor ni v tem pravilniku drugače določeno, si lahko člani ob posamični izposoji izposodijo neomejeno število knjig. Knjižničar ima pravico omejiti ali prepovedati uporabo vseh knjižničnih storitev, dokler član ne poravna vseh svojih obveznosti.

20. člen

Izposojevalni rok za knjižno gradivo, avdio kasete, računalniške zgoščenke in igrače je 21 dni, za zgoščenke in DVD pa 7 dni.

Izposojeno gradivo je mogoče podaljšati ustno, po telefonu ali po internetu (z geslom pridobljenim v knjižnici)  še za eno dobo in sicer pred iztekom izposojevalnega roka. Gradiva, ki je rezervirano, ni možno podaljšati.

Možne so rezervacije gradiva (ustne, pisne, po telefonu, preko interneta). Rezervirano gradivo čaka na člana 3 delovne dni. Člani, ki so rezervirali ali naročili gradivo, so lahko o prispetju gradiva obveščeni po elektronski pošti, z SMS sporočilom ali po telefonu. Višina stroškov obvestila je določena s cenikom knjižnice.

Knjižnični delavci imajo pravico omejiti podaljšanje izposojevalne dobe in rezervacij v primeru povpraševanja gradiva za domače branje, bralno značko…

Pooblaščen knjižnični delavec lahko članom knjižnice, ki so bili na nepredvidenem bolniškem dopustu, nenadnem službenem potovanju ali jih je doletela nesreča, ob predložitvi ustreznih dokazil, izjemoma podaljša izposojevalno dobo.

Knjižnica nudi medknjižnično izposojo, višina stroškov pošiljanja gradiva je določena v ceniku knjižnice.

Nečlanom je omogočena enkratna izposoja gradiva. Višina plačila je določena v ceniku.

21. člen

Zamudnino plačujejo uporabniki za vsak dan zamude izposojenega gradiva. Višina zamudnine in stroški opominov so določeni s cenikom knjižnice.

22. člen

Knjižnica zamudnike opominja na vrnitev izposojenega gradiva s pošiljanjem opominov.

Član je dolžan v vseh primerih plačati zamudnino in povrniti vse stroške, ki jih je povzročil knjižnici.

23. člen

Za izterjavo dolgov lahko direktor knjižnice pooblasti fizično ali pravno osebo, ki je pooblaščena za vodenje izvršbe.

24. člen

Knjižnica ob koncu koledarskega leta sestavi evidenco članov, ki gradiva kljub vsem opominom niso vrnili, in članov, za katere meni, da so povzročili z uničenjem knjig veliko škodo.

Uporabnike oziroma člane, ki kljub opozorilu zaposlenih, ne spoštujejo pravilnika o poslovanju knjižnice, lahko direktor oziroma Svet zavoda s sklepom izključi iz članstva knjižnice ali pa jim omeji ali prepove uporabo knjižnice.

E. JEZIK POSLOVANJA

25. člen

Jezik poslovanja je slovenščina.

F. VRSTE IN CENIK STORITEV

26. člen

Opredelitev vrste storitev in cenik, ki je dodatek k temu pravilniku, mora sprejeti Svet knjižnice do konca vsakega tekočega leta za naslednje leto.

Člani do osemnajstega leta starosti,  prejemniki  DSP in brezposelne osebe so oproščeni članarin in vpisnin. Člani, ki uveljavljajo pravico do oprostitve članarine, dokažejo svoj status z ustreznim uradnim dokumentom.

G. KONČNE DOLOČBE

27. člen

Člani knjižnice morajo biti opozorjeni na določbe tega pravilnika ob vpisu v knjižnico.

Izvod pravilnika mora biti javno dostopen in se hrani v prostorih knjižnice (izposoja in informacije), da ga imajo člani in uporabniki vedno na vpogled.

28. člen

Pravilnik Cankarjeve knjižnice Vrhnika se uporablja od 01.09.2014 dalje. S tem dnem prenehajo veljati vsi prejšnji notranji predpisi knjižnice, ki so kakorkoli v nasprotju z določbami tega pravilnika.

 

 

Vrhnika, 01.09.2014 Predsednica sveta:
  Irena Petrović

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Cankarjeva knjižnica Vrhnika