Cankarjeva knjižnica Vrhnika

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa
2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
2.2.1 Uredba o varovanju osebnih podatkov - GDPR
2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
2.4 Seznam predlogov predpisov
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Cankarjeva knjižnica Vrhnika
Naslov: Tržaška cesta 32
Pošta: 1360 Vrhnika
Telefon: 01 755-31-14
Telefaks: 01 755-38-33
Elektronski naslov: knjiznica@ckv.si
Direktorica: Sonja Žakelj
Odgovorna oseba: Sonja Žakelj
Matična številka: 5052394
Davčna številka: 33782067
Datum prve objave kataloga: 15. 10. 2008
Zadnja sprememba: november 2016

Katalog je dostopen na:

 • svetovnem spletu: http://www.ckv.si
 • fizično: v prostorih Cankarjeve knjižnice Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika, pri uradni osebi za dostop do informacij javnega značaja.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa
Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu, kot javno službo, je:

0/91.011 Dejavnost knjižnic. V okviru te dejavnost zlasti:

 • ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu,
 • nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
 • skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
 • opravlja domoznansko dejavnost,
 • utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
 • vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
 • izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti,
 • pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
 • se vključuje v vseživljenjsko učenje,
 • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah.

SEDEŽ
Tržaška cesta 32
1360 Vrhnika
Tel.: (01) 755-31-14
Sonja Žakelj, direktorica

ENOTA BOROVNICA
Krajevna knjižnica dr. Marje Boršnik
Paplerjeva 23
1353 Borovnica
Tel.: (01) 754-61-45
Vodja enote: Simona Stražišar

Organigram organa
Svet zavoda Cankarjeve knjižnice Vrhnika:
- predstavniki Občine Vrhnika: Anže Grampovčan, Lučka Kenk, David Kastelic
- predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti: Mirjam Suhadolnik
- predstavnica delavcev: Helena Kalan, predsednica sveta.


2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Sonja Žakelj
Naslov: Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika
Telefon: (01) 755-38-44, 01 7553 114
E-mail: sonja.zakelj@ckv.si
 

2.2.1 Uredba o varovanju osebnih podatkov - GDPR

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika - GDPR
Pooblaščena oseba: Nataša Oblak Japelj
Kontaktni podatki: ckv.gdpr@gmail.com ali 01 7553 114
 

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Predpisi EU
Evropski register predpisov

Državni predpisi:

Zakon o zavodih (ZZ) (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000)

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS, št. 87/2001)

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 96/2002)

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB1) (Uradni list RS, št. 35/2005)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB4) (Uradni list RS, št. 70/2005)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB1) (Uradni list RS, št. 96/2005)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (Uradni list RS, št. 42/2002)

Zakon o javnih naročilih (ZJN) (uradno prečiščeno besedilo) (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/2004)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 86/2004)

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/2003)

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003)

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/2004)

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/2003)

Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/2003)

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Uradni list RS, št. 41/1994, 2/1996, 106/2000, 56/2002)

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004)

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007)

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003)

Sistemizacija delovnega mesta direktor/direktorice

Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju kulture (Uradni list RS, št. 57/1994)

Sklep o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih zavodov (Uradni list RS, št. 33/1997)

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS

Predpisi lokalnih skupnosti

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Uradni list RS, št. 62/1996, (spremembe Naš časopis št. 330, 11.10.2006; Nč št. 340, 27.8.2007; Nč št. 351, 25.8.2008)

2.4 Seznam predlogov predpisov

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Cankarjeve knjižnice Vrhnika

Strateški načrt Cankarjeve knjižnice Vrhnika za obdobje 2015 - 2020(PDF)

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2020 CKV

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 CKV

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2018 CKV

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2017 CKV (.pdf)

Letni načrt nakupa knjižnega gradiva 2016 (PDF)

Letni načrt nakupa knjižnega gradiva 2015 (PDF)

Letni načrt nakupa knjižnega gradiva 2014 (PDF)

Letni načrt nakupa knjižnega gradiva 2013 (PDF)

Letni načrt nakupa knjižnega gradiva 2012 (PDF)

 

Poslovno poročilo 2019

Poslovno poročilo 2018

Poslovno poročilo 2017 (PDF)

Poslovno poročilo 2016 (PDF)

Poslovno poročilo 2015 (PDF)

Poslovno poročilo 2014 (PDF)

Poslovno poročilo 2013 (PDF)

Poslovno poročilo 2012 (PDF)

Poslovno poročilo 2011 (PDF)

Program dela 2012 (PDF)

Program dela 2013 (PDF)

Program dela 2014 (PDF)

Letno poročilo javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika za leto 2010 (PDF)

Letni program dela javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika za LETO 2011 (PDF)

 

Evidenčno naročilo nad 10.000,00

Za leto 2019: Splošno področje (ZJN-3)-Blago (knjigomat, voziček in predelava stene)-12.235,00 EUR brez DDV

Ponudnik 1 - 12.235,00, ponudnik 2 - 15.550,00 in ponudnik 3 - 17.150. Objava na ckv.si: 27.2.2020

 

ARHIV:

Program dela 2009 (PDF)

Poslovno poročilo 2008 (PDF)

Program dela 2008 (PDF)

Program dela 2007 (PDF)

Poslovno poročilo 2007 (PDF)

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Gradivo kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Seznam zbirk

Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Postopek dostopa je natančno opredeljen Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Informacije javnega značaja so prosto dostopne v elektronski obliki na spletnih straneh Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi Cankarjeve knjižnice. Delni dostop je omogočen v skladu z 21. členom Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja Ur.l.RS 76/05.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam je prazen.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Cankarjeva knjižnica Vrhnika